REGULAMIN

KLUBU ENDORFINA FITNESS & GYM

 

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania z usług Klubu Endorfina Fitness&Squash (dalej: „Klub”), prowadzonego przez Spółka  – Marquell spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dębicy ul. Głowackiego 17a/4, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000481487, nr NIP 8722408111, nr REGON: 181033246, (zwana dalej: „Firmą”)

 1. DEFINICJE

Klient – osoba korzystająca z Usług świadczonych przez Klub na podstawie umowy zawartej z Klubem w imieniu własnym lub na podstawie umowy zawartej z klubem na jej rzecz przez osobę trzecią;

Opłata abonamentowa – opata za korzystanie z usług przez Członka Klubu na podstawie umowy;

Karta Członkowska – dokument, legitymujący członkostwo w Klubie.

Zajęcia – zajęcia sportowe prowadzone przez Klub według aktualnego grafiku.

Usługi – wszelkie usługi świadczone przez Klub, które mogą zostać przedstawione w odrębnej ofercie.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Klub jest miejscem przeznaczonym dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzeń sportowych, studentów i uczniów w ramach zajęć na uczelni i w szkole. Jest miejscem promującym ruch i zdrowy, aktywny tryb życia oraz zdrowe żywienie.
2.2. Klub świadczy usługi w zakresie: edukacji ruchowej, współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych, wydarzeń sportowych, uprawiania sportu wyczynowego.

2.3. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany powyższej oferty z ważnych przyczyn.

2.4. Klub świadczy usługi na podstawie umów o świadczenie usług na czas nieokreślony, określony lub w ramach wejścia jednorazowego, limitowany w zależności od rodzaju członkostwa określonego w umowie („Umowa”).

 1. CZŁONKOWIE KLUBU

3.1. Każda osoba, która przebywa w placówce musi posiadać ważny karnet/abonament/jednorazowe wejście. W przypadku nieposiadania ważnego karnetu/abonamentu/jednorazowego wejścia jest zmuszona opuścić placówkę w trybie natychmiastowym. Karta Członkowska określa precyzyjnie czas oraz personalia osoby uprawnionej do przebywania na terenie placówki w wybranych terminach, na określonych w Regulaminie zasadach. Nie można przebywać w placówce poza wyznaczonymi warunkami.

3.2. Otrzymanie Karty Członkowskiej jest równoznaczne z wykupieniem w serwisie internetowym/w recepcji jednorazowego wejścia lub wybranego karnetu – zgodnie z obowiązującym cennikiem, podpisaniem akceptacji regulaminu przez członka klubu, który otrzymał oświadczenie wraz z kartą zdrowia. Klubowicz, który korzysta z Klubu lub przystępuje do zajęć deklaruje, iż przeczytał, zaakceptował oraz podpisał regulamin bez zastrzeżeń i nie deklarował zmian w zapisach.

 1. Członkowie klubu/uczestnicy podpisują przy zakupie abonamentu/karnetu/członkostwa oświadczenie akceptacji regulaminu oraz kartę zdrowia, które potwierdzają stan faktyczny i stanowią odrębną deklarację.
 2. Członek klubu zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Klubu o zmianie danych osobowych.
 3. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania. Podpisanie oświadczenia o przeczytaniu i akceptacji regulaminu uznane zostaje, jako świadoma zgoda na powyższe zapisy i uznane za obowiązujące obydwie strony.
 4. Regulamin ma również charakter oświadczenia obydwu stron i jest oparty o zasadę indywidualnego uzgodnienia obydwu stron.

3.3. Użyczanie lub jakakolwiek inna forma przekazywania karty przez Członka Klubu osobom trzecim jest niedozwolone.

3.4. Niniejszy Regulamin wiąże również Członków Klubu, których członkostwo powstaje na mocy Umowy zawartej na ich rzecz przez osobę trzecią.

3.5. Członkiem Klubu może zostać osoba, która ukończyła 18 rok życia, mająca zdolność do czynności prawnych. Za pisemną zgodą opiekuna ustawowego(zgoda musi zawierać imię, nazwisko oraz serię i numer dowodu osobistego) Członkiem Klubu może zostać osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, która ukończyła 14 rok życia.

3.6. W przypadku utraty karty członkowskiej, nowa karta członkowska, zostanie wydana z nowym numerem rejestracyjnym za opłatą w wysokości 10 zł.

 • Recepcjonista ma prawo nie wpuścić klienta do Klubu w przypadku nieaktywnego karnetu:
  1. Pracownicy administracji wraz z kierownictwem mają prawo zdecydować o niewpuszczeniu na teren Klubu lub niedopuszczeniu do zajęć dowolnej osoby bez podania przyczyny, jeśli uznają, że wpływa to na bezpieczeństwo lub komfort pozostałych klientów.
  2. Pracownicy administracji, jak i kierownictwo mogą podjąć taką decyzję w dowolnym momencie prowadzenia zajęć czy przebywania Klienta na zajęciach.
 1. USŁUGI

4.1. Członek Klubu jest uprawniony do korzystania z urządzeń i wyposażenia Klubu oraz z innych Usług, w sposób uzależniony od rodzaju posiadanego karnetu, jak również dostępności usług lub przyrządów z powodu korzystania z nich przez innych Członków, wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz Regulaminie poszczególnych stref Klubu, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwwskazań do korzystania z poszczególnych Usług. Przy czym Klub nie gwarantuje każdorazowej dostępności niektórych usług lub przyrządów z powodu korzystania z nich przez innych Członków, co nie stanowi nienależytego świadczenia Usług przez Klub.

4.2. W czasie korzystania z Usług, Członek Klubu zobowiązany jest do używania krytego, zamiennego czystego  obuwia sportowego oraz odpowiedniego stroju. Podczas pobytu w Klubie, Członek Klubu ma obowiązek korzystania z ręcznika w trakcie treningu. W łazienkach oraz pomieszczeniach prysznicowych Członek Klubu jest zobowiązany do noszenia obuwia kąpielowego na gumowej, antypoślizgowej podeszwie. Członek Klubu  zobowiązuje się do przestrzegania i zachowywania czystości oraz stosowania się do ogólnie przyjętych norm zachowania podczas korzystania z usług Klubu.

4.3. Na terenie Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu jak również używania środków odurzających lub o podobnym działaniu. Klub zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do korzystania z usług Klubu osobom, co, do których zachodzi uzasadnione podejrzenie bycia pod wpływam alkoholu lub środków odurzających. Także osoby naruszające porządek, przepisy niniejszego Regulaminu lub obowiązujących instrukcji obsługi urządzeń do ćwiczeń mogą zostać wyproszone przez personel Klubu. Podczas ćwiczeń obowiązuje bezwzględny zakaz żucia gumy.

4.4. Użytkownik Klubu nie może słuchać muzyki na terenie Klubu za pośrednictwem własnego sprzętu grającego, chyba że używa do tego słuchawek.

4.5. Zabrania się dokonywania wszelkich regulacji urządzeń technicznych tj. klimatyzatory, sprzęt radiowo-telewizyjny itp.

4.6. Po każdym zakończonym ćwiczeniu należy odłożyć sprzęt w przeznaczone do tego miejsca.

4.7. W przypadku jednorazowego korzystania z Klubu (jednorazowe wejście) Członek Klubu zobowiązany jest do podania  w recepcji swoich danych osobowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL lub data urodzenia, e-mail, nr telefonu)

4.8. Pracownik recepcji Klubu ma prawo identyfikacji Klienta na podstawie  okazania jakiegokolwiek dokumentu potwierdzającego tożsamość ze zdjęciem. Klub informuje, że zdjęcie twarzy Klientów, którzy  wyrazili  zgodę na wykonanie zdjęcia jego osoby (twarzy) następnie  umieszczanym  w systemie komputerowym Klubu,  będzie służyło wyłącznie do weryfikowania jego tożsamości podczas wizyty w Klubie.

 1. BEZPIECZEŃSTWO

5.1. Klub informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia klienta klubu. Jednocześnie klient deklaruje, iż nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku doznania kontuzji lub uszczerbku na zdrowiu, który został doznany w wyniku niedostosowania się do poleceń i uwag instruktora lub korzystania ze sprzętu w sposób niezgodny z instrukcją. Uczestnik taką, szczegółową deklarację składa, podpisując oświadczenie zdrowotne oraz oświadczenie znajomości akceptacji regulaminu.
5.2. Klub informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia miejsca prowadzenia zajęć. Zastrzega się, by nie pozostawiać wartościowych rzeczy bez nadzoru i zabierać takowe ze sobą na salę/zostawić w zamkniętej na klucz szafce, w celu zminimalizowania ryzyka kradzieży oraz zgubienia cennych rzeczy. Uczestnik deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku, gdy kradzież, uszkodzenie lub zaginięcie pozostawionych na terenie placówki rzeczy nastąpi w momencie, gdy nie dochował szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia (zabrania ich ze sobą na salę/pozostawienia w zamkniętej szafce), mimo zaleceń ze strony Klubu. Uczestnik taką deklarację składa, podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.
5.3. Klub informuje, że teren placówki jest monitorowany ze względów bezpieczeństwa. Przebywanie na terenie placówki jest skrupulatnie rejestrowane (video) ze względów bezpieczeństwa za pomocą kamer. Ma to posłużyć w przypadku jakichkolwiek sporów prawnych jako materiał dowodowy. Rejestrowany jest jedynie teren holu oraz sal ćwiczeń we wszystkich strefach, na wypadek wtargnięcia osób niebędących naszymi klientami. Codzienna praca Klubu nie będzie rejestrowana, a materiały kasowane. Jest to działanie jedynie prewencyjne w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług. Jeśli nie wyrażasz zgody na nagrywanie, prosimy o opuszczenie placówki.

 1. SIŁA WYŻSZA

6.1. Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których nie mogły one przewidzieć ani zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy.

6.2. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 7 dni, powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie.

6.3. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej, placówka jest uprawniona do realizacji usługi w formie „zajęć online” do końca trwania umowy, co jest integralną częścią umowy pomiędzy Placówką i Klientem.

6.4. W przypadku, gdy Klient z obiektywnych względów nie ma możliwości korzystania z usługi na tożsamym poziomie, dopuszcza się możliwość zamrożenia usługi do czasu ustania Siły Wyższej, tym samym przedłużając czas trwania umowy o analogiczny okres zamrożenia, w którym usługa nie była świadczona.

6.5. Forma realizacji usługi po wystąpieniu Siły Wyższej zostanie przedstawiona Klientowi niezwłocznie po reorganizacji placówki i zapoznaniu się z aktualnymi wytycznymi odpowiednich służb wraz z nowo obowiązującym prawem oraz udostępniona za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji z Klientem.

6.6. Klient będzie mógł zapoznać się z nowymi zasadami realizacji usługi oraz dokonać ich akceptacji w przypadku chęci kontynuowania usługi. W przypadku braku akceptacji w ciągu 7 dni od komunikatu dochodzi do automatycznego zamrożenia usługi do czasu ustania Siły Wyższej.

6.7. W przypadku akceptacji sposobu realizacji usługi placówka zobowiązuje się do zachowania najwyższego, obiektywnie możliwego w danej sytuacji poziomu realizacji usługi na wcześniej ustalonych zasadach cenowych. Poziom merytoryczny nie ulegnie zmianie, jedynie środki techniczne realizacji usługi zostaną dostosowane do aktualnej sytuacji w możliwie nieinwazyjny dla Klienta sposób

6.8. Klient wyraża świadomie zgodę na zastosowanie wyżej opisanego trybu w sytuacji wystąpienia Siły Wyższej akceptując regulamin i nie wnosi do niego uwag.

 1. ZOBOWIĄZANIA KLUBU

7.1. Z zastrzeżeniem punktów określonych poniżej, Klub zobowiązuje się do umożliwienia Członkowi Klubu korzystania w ramach jednorazowej opłaty wejściowej lub abonamentu, w terminie określonym w abonamencie, w godzinach działania Klubu i Zajęć oraz urządzeń Klubu.

7.2. W przypadku braku możliwości skorzystania z Usług z winy Klubu w terminie wybranym przez Członka, Klub zaproponuje alternatywny termin bez pobierania dodatkowej opłaty.

7.3.  Klub ma prawo do czasowego nieświadczenia usług i zamknięcia Klubu , w celu przeprowadzenia remontów lub innych koniecznych działań, które okażą się niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Klubu lub poszczególnych urządzeń i świadczenia usług na najwyższym poziomie.

7.4  Klub ma prawo do zmiany cennika zgodnie z obowiązującym prawem.

7.5. Klub ma prawo do zmian godzin działania Klubu, o czym poinformuje Członków. Zmiana godzin działania Klubu nie wymaga zmiany Regulaminu.

7.6. Klub ma prawo do zmiany osoby instruktora prowadzącego zajęcia. Klub zastrzega sobie prawo do redukcji liczby godzin zajęć w okresie letnim. Jeśli ilość Uczestników danych Zajęć jest mniejsza niż 4 osoby, Klub ma prawo odwołać zajęcia.

7.7. W klubie obowiązuje ograniczona liczba miejsc na zajęciach grupowych. Pierwszeństwo zapisu przysługuje osobom, posiadającym rezerwację na dane zajęcia, w dalszej kolejności osobom posiadającym aktywne członkostwo i kończąc na osobach przybyłych na jednorazowe wejście. Rezerwacji można dokonać za pomocą: strefy klienta na stronie www.endorfina-debica.pl lub aplikacji eFitnessApp, telefonicznie 739521647 lub osobiście w klubie endorfina. Rezygnacja z rezerwacji jest możliwa najpóźniej na 3 godziny przed rozpoczęciem przedmiotowych zajęć. Po tym czasie nieobecność na rezerwowanych zajęciach skutkuje skróceniem ważności karnetu o 1 dzień.

7.8. Klienci chcący skorzystać z zajęć grupowych w przypadku spóźnienia przekraczającego 10 minut, ze względów bezpieczeństwa nie będą mogli wziąć udziału w zajęciach.

7.9. W dniach ustawowo wolnych od pracy Klub zastrzega sobie możliwość nieotwierania Klubu.

7.10. W przypadku nienależytego świadczenia usług przez Klub Użytkownik Klubu ma prawo złożenia reklamacji z żądaniem obniżenia zapłaconej ceny proporcjonalnie do czasu kiedy usługi nie były świadczone lub były świadczone nienależycie bądź żądania należytego świadczenia  usług w innym terminie bez pobierania przez Klub dodatkowych opłat. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia ich wpływu.

8.USTALENIA KOŃCOWE

8.1.Ze względu na fakt, iż integralną częścią usługi może być również utrwalenie uczestnictwa klientów w zajęciach. Uczestnik zajęć oświadcza, że wyraża zgodę na używanie jego wizerunku w przypadku utrwalania zajęć podczas zajęć, warsztatów czy eventów, zarówno w postaci foto, jak i wideo i nie będzie rościł sobie praw majątkowych z powodu ich wykorzystania. Uczestnik zostanie każdorazowo poinformowany, jeśli na miejscu pojawi się osoba utrwalająca foto lub video. Na prośbę uczestnika zajęć każdorazowo klub usunie zdjęcie lub wideo, na którym wypadł niekorzystnie. Zdjęcia będą publikowane tylko przez kanały należące lub powiązane z Klubem. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na utrwalanie materiałów, prosimy nie pozować i usunąć się z przestrzeni zdjęcia lub video oraz poinformować o tym osobę wykonującą materiały w momencie jego powstawania, tak by mogła w odpowiednim czasie zareagować w przypadku np. zdjęć grupowych czy ujęć video, gdzie inni uczestnicy chcieliby zostać utrwaleni. Materiały są wykorzystywane do promocji zajęć oraz w celach marketingowych, ale też wielokrotnie są przedmiotem usługi, którą jest utrwalenie warsztatów, ćwiczeń czy relacja uczestnictwa danej osoby/ grupy osób w zajęciach, co jest ujęte w ofercie usługi lub oferowane słownie. Materiały nie będą wykorzystywane komercyjnie i nie będą przekazywane osobom trzecim. Materiały nie będą wykorzystywane i tworzone wbrew obowiązującym w Polsce przepisom.

8.2. Zabrania się rejestrowania, utrwalania i rozpowszechniania za pomocą foto, video, czy ścieżki dźwiękowej z pobytu na terenie Klubu bez zgody organu odpowiedzialnego za takie zezwolenia. Każda próba utrwalenia pobytu na terenie Klubu, zajęć, wizerunku trenera czy innych uczestników zajęć zostanie bezwzględnie zgłaszana do organów odpowiedzialnych za ochronę tych praw i kierowana na drogę sądową bez możliwości polubownego rozwiązania sprawy.

8.3. W związku z rozporządzeniem Unijnym RODO informujemy, że informacje o tym w, jaki sposób są przetwarzane Wasze dane, są dostępne tutaj: https://drive.google.com/file/d/0B70sAU7-vLtmeTBLVFFjalVab1Z2Nm1LeUZBdFFtUHFZemk0/view?usp=sharing&resourcekey=0-i9SboTU2GXkZIajMZXe7ug

8.4. Regulamin dostępny jest stale w siedzibie Klubu oraz na jego stronie internetowej, w strefie klienta jak również jest doręczany przyszłemu  Członkowi Klubu przed zawarciem umowy, a w przypadku jego zmiany udostępniany jest w siedzibie Klubu, na stronie internetowej, w strefie klienta a jeżeli do zmiany regulaminu dojdzie w trakcie trwania umowy z Członkiem Klubu, przesyłany w formie elektronicznej do Członków Klubu na udostępnione Klubowi dane do korespondencji elektronicznej.  

8.5. Członek Klubu/Uczestnik zajęć jest świadomy, że podczas przebywania na trenie Klubu, pomimo stosowania procedur bezpieczeństwa oraz zastosowanych środków ochronnych, może dojść do zakażenia korona wirusem SARS-CoV-19. Jest świadomy zagrożeń wynikających z narażenia na zakażenie i nie będzie wnosił roszczeń w stosunku do właściciela Klubu z tego tytułu.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2022r.