Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Klubie Endorfina Fitness&Squash

08.08.2020 r.

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w

Klubie Endorfina Fitness&Squash w Dębicy w związku z istniejącą sytuacją epidemiologiczną

 

PODSTAWA PRAWNA

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7.08.2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, od 20 czerwca 2020r. do 8 sierpnia 2020r. – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19.06.2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, od 30 maja 2020r. do 20 czerwca 2020r. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19.06.2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wszystkie wydane na podstawie art. 46 a i 46b pkt 1 -6 i 8-12 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

 

Wytyczne Ministra Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania siłowni/klubu fitness w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.

 OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA KLUBU

 

 1. Ustala i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
 2. Zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej – płyn do dezynfekcji oraz maseczki. Umieszcza w widocznym miejscu instrukcje z zasadami prawidłowego mycia i dezynfekowania rąk.
 3. Dostosowuje pracę pracowników na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
 4. Przekazuje klientom informacje o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o procedurach poprzez umieszczenie procedur wraz z załącznikami na stronie internetowej Klubu.
 5. Zapewnia miejsce służące do izolacji klienta oraz pracownika zwane (sala Kids Club) wyposażone w zestaw ochronny: termometr, maseczki ochronne, rękawiczki, płyn do dezynfekcji. Jeśli klient/pracownik będzie wykazywał objawy typowe dla koronawirusa (gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu) należy postępować zgodnie z procedurami na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia ujętymi w Załączniku nr 1.
 6. Zapewnia codzienną dezynfekcję sprzętu, klamek, poręczy, toalet, szatni, oraz wykorzystywanych do zajęć przyborów sportowych.
 7. Nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez osoby sprzątające zgodnie z powierzonymi im obowiązkami.
 8. Informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u klienta, pracownika.
 9. Współpracuje ze służbami sanitarnymi.
 10. Instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia.
 11. Informuje klientów o obowiązujących w Klubie procedurach zapewnienia bezpieczeństwa w związku z istniejącą sytuacją epidemiologiczną za pomocą strony internetowej klubu .
 12. Organizuje działalność Klubu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, jak również wytycznymi Ministra Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania siłowni/klubu fitness w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.
 

 

II. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

 

1. Pracownicy Klubu

 

 1. Każdy pracownik ma obowiązek zapoznania się z niniejszą procedurą oraz jest zobowiązany do jej stosowania.
 2. Każdy pracownik myje lub/i dezynfekuje ręce:
  – przed dotykaniem ust, nosa, czy oczu,
  – przed i po skorzystaniu z toalety,
  – po zanieczyszczeniu rąk wydzieliną z dróg oddechowych, np. w przypadku kasłania, kichania,
  – przed i po posiłku, spożywaniu napojów
 3. Do pracy mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę.
 4. Każdy pracownik dba o zachowywanie dystansu społecznego i sam zachowuje dystans w każdej przestrzeni Klubu, wynoszący min. 1,5 m. wobec innych pracowników, klientów.
 5. Każdy pracownik używa jedynie swoich przyborów i akcesoriów (ręcznik, butelka z wodą)
 6. Podczas kaszlu i kichania zakrywa usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuca chusteczkę do zamkniętego kosza i myje ręce,
 7. Stara się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 8. Jeśli przebywa na kwarantannie lub członek rodziny jest objęty kwarantanną, powiadamia właściciela Klubu i pozostaje w domu.
 9. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie właściciela Klubu.

 

2. Obowiązki pracowników obsługi klienta:

 

 1. Przemieszczając się po pomieszczeniach klubu oraz podczas obsługi klienta zakłada maseczkę.
 2. Używa przyborów do potrzeb własnych, nie pożyczając go innym osobom.
 3. Powierzchnie dotykowe w tym lada, klamki, włączniki światła i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury, kluczyki do szatni, długopisy itp.) regularnie dezynfekuje środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem. Dokłada wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, przed, w trakcie i po zakończonym dniu pracy. Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyści powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci.
 4. Myje ręce wodą z mydłem po dotykaniu banknotów/kart kredytowych, klamek itp. 

 

3. Obowiązki pracowników sprzątających:

 

 1. Po wejściu do Klubu przebiera się, zakłada maseczkę/przyłbicę i rękawiczki. Stosuje ściśle zasady nakładania i zdejmowania rękawiczek oraz ich utylizowania. (załącznik nr 7, 8)
 2. Wykonuje prace zgodnie z harmonogramem, zachowując dystans społeczny – 1, 5m.
 3. Minimalizuje bezpośredni kontakt z innymi pracownikami Klubu oraz klientami.
 4. Powierzchnie dotykowe w tym poręcze, klamki regularnie dezynfekuje środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem.
 5. Zachowuje szczególną ostrożność korzystając z pomieszczeń gospodarczych, innych pomieszczeń służących do wykonywania swoich obowiązków.
 6. Podczas nieobecności klientów w Klubie, dokładnie dezynfekuje środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem parapety i podłogi w salach ćwiczeń i szatniach. Wietrzy wszystkie pomieszczenia.
 7. Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, ciągi komunikacyjne regularnie i starannie sprząta z użyciem wody z detergentem, dezynfekuje środkiem dezynfekującym powierzchnie dotykowe.
 8. Myje i dezynfekuje ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem, myciem, itd.;
 9. Myje, dezynfekuje sprzęt fitness oraz maszyny na siłowni.
 10. Wykonuje inne stałe prace określone w zakresie czynności na stanowisku pracy.

 

4. OBOWIĄZKI TRENERÓW ORAZ INSTRUKTORÓW

 

 1. Zachowuje bezpieczną odległość od klientów i współpracowników poza stanowiskiem pracy (na stanowisku pracy 1,5 m, poza rekomendowane są minimum 2 m),
 2. Regularnie, często i dokładnie myje ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%),
 3. Dokłada wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, przed, w trakcie i po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych jak np. uchwyty, poręcze, ławki, drążki, ale też włączniki świateł czy urządzeń. Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci;
 4. Dokonuje dezynfekcji sprzętu użytego podczas zajęć (piłki, maty, bosu, hantle itp.) bezpośrednio po zakończeniu zajęć płynem do dezynfekcji.
 5. Wietrzy salę, w której odbywają się zajęcia – bezpośrednio po zakończonych zajęciach, jeśli jest to możliwe, także w czasie zajęć;

 

 1.  

 

III. OBOWIĄZKI KLIENTÓW KLUBU

 

 1. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z Procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii covid-19 na terenie Klubu Endorfina.
 2. Fitness&Squash dostępnymi na stronie Klubu.
 3. Do Klubu mogą przyjść wyłącznie zdrowe osoby (bez objawów chorobowych wskazujących na chorobę).
 4. Klient ma obowiązek noszenia maseczek w przestrzeniach otwartych Klubu, do momentu podjęcia aktywności fizycznej (zajęcia, trening).
 5. Klient ma obowiązek dezynfekcji rąk po wejściu do Klubu. Dozownik z płynem do dezynfekcji umieszczony jest i oznakowany przy recepcji Klubu.
 6. Klient ma obowiązek dezynfekcji sprzętu po każdorazowym użyciu. Pojemniki z płynem do dezynfekcji dostępne są we wszystkich strefach Klubu.
 7. Klient ma obowiązek korzystania z własnego ręcznika podczas treningu/zajęć we w celu ograniczenia kontaktu ciała z maszyną lub matą. Istnieje możliwość zakupu ręcznika w recepcji klubu.
 8. Klient ma obowiązek zapisu na wszystkie zajęcia grupowe. Preferowana forma zapisów:
  – Telefoniczna – 739521647
  – Online poprzez Strefę Klienta
  – Aplikację Efitness
 9. Klient, chcący skorzystać z sauny ma obowiązek zgłoszenia tego faktu pracownikowi recepcji. W saunie jednocześnie może przebywać 3 osoby.
 10. Dla klientów powyżej 60 roku życia oraz cierpiących na choroby przewlekłe zaleca się korzystanie z oferty klubu, kiedy jest stosunkowo mniej osób, czyli w godzinach 10:00 -15:00.
 11. Zaleca się dezynfekcję szafki przez klienta po skorzystaniu z niej.
 12. Rodzice i opiekunowie prawni przyprowadzający i odbierający dzieci do/z zajęć są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników oraz innych dzieci i ich rodziców/opiekunów wynoszący co najmniej 1,5 m.
 13. Rodzic/opiekun może wchodzić z dzieckiem wyłącznie do przestrzeni wspólnej Klubu lub wyznaczonego obszaru (kącik wypoczynkowy przy recepcji) z zachowaniem zasady– jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 1, 5 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 14. Jeśli członek rodziny, z którym klient zamieszkuje jest objęty kwarantanną to klient nie może korzystać oferty klubu.
 15. W przypadku podejrzenia u klienta zakażenia koronawirusem lub choroby (duszności, kaszel, gorączka), pracownik Klubu postępuje według Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia Covid-19.
 16. W przypadku rażących naruszeń zasad korzystania z klubu w czasie pandemii COVID-19, Klient może zostać poproszony o opuszczenie klubu ze skutkiem natychmiastowym.
 17.  

 

IV. ORGANIZACJA KLUBU

 

 1. Ograniczenie liczy osób przebywających w tym samym czasie na terenie klubu. Jedna osoba na 7m2 powierzchni użytkowej Klubu.
 2. Zachowanie bezpiecznej odległości min. 1, 5 m na terenie całego Klubu.
 3. Zmiana organizacji skanowania kart oraz wydawania kluczyków z uwzględnieniem ich dezynfekcji.
 4. Maszyny na siłowni rozstawione z zachowaniem min. 1,5 m odległości pomiędzy ćwiczącymi.
 5. Ograniczenie ilości osób na zajęciach grupowych z zachowaniem bezpiecznej odległości min. 1,5 m pomiędzy ćwiczącymi. Miejsca dla ćwiczących wyznaczają znaczniki na podłodze.
 6. Pomiędzy zajęciami zachowana jest 15 minutowa przerwa, pozwalająca na dezynfekcję sprzętu oraz przewietrzenie Sali. Zapobiega ona również gromadzeniu się osób wchodzących i wychodzących oraz umożliwia zachowanie bezpiecznej odległości w szatniach.
 7. Kids Club pozostaje zamknięty do odwołania. 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w Klubie od dnia 6 czerwca 2020 r. .
 2. Wszyscy pracownicy oraz klienci, rodzice/opiekunowie dzieci zobowiązani są do ich ścisłego stosowania i przestrzegania.
 3. Procedury obowiązują do czasu ich odwołania.

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

Zał. nr 1 Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19 .

 

Zał. nr 2 Procedura zachowania reżimu sanitarnego na terenie klubu.

 

Zał. nr 3 Procedura zaopatrzenie w produkty spożywcze/chemia/poczta.

 

Zał. nr 4 Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawiczki ochronne

 

Zał. nr 5 Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę.

ZAŁĄCZNIK NR 1

 

PROCEDURA POSTĘPWOANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID-19

 

I. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika/trenera

 

 1. Pracownicy/trenerzy w przypadku wystąpienia niepokojących objawów wskazujących na chorobę zakaźną nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu.
 2. Właściciel klubu, jak i pracownicy na bieżąco śledzą informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępne na stronach gis.gov.pl lub gov.pl/web/koronawirus, a także obowiązujące przepisy prawa w tym zakresie.
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem niezwłocznie jest on odsuwany od pracy i odsyłany transportem indywidualnym do domu (transport własny lub sanitarny), po czym wstrzymuje się przyjmowanie klientów i właściciel klubu powiadamia miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w dalszej kolejności stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 4. Pracownik oczekuje na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób tj. Sala Kids Club.
 5. Obsługa klubu ustala obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik/ klient, przeprowadza się rutynowe sprzątanie zgodnie z procedurami zakładowymi oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.

II. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u klienta

 

 1. Klienci przed wejściem do obiektu są poinformowani, że nie mogą skorzystać z usługi jeśli: obserwują u siebie objawy choroby zakaźnej; powinni udać się do domu i skorzystać z teleporady medycznej, są objęci kwarantanną lub izolacją, mieli w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chora na COVID-19.
 2. Jeśli u klienta występują niepokojące objawy choroby podczas korzystania z siłowni/ fitness jest on niezwłocznie odsuwany od zajęć i proszony o jak najszybsze udanie się transportem indywidualnym (własnym, sanitarnym) do domu albo oddziału zakaźnego.
 3. W przypadku podejrzenia zakażenia u klienta przerywa się zajęcia i gruntownie dezynfekuje się przestrzenie, w których przebywał zakażony klient oraz dezynfekuje się urządzenia/ przyrządy, które były wykorzystywane przez niego w trakcie świadczenia usługi.
 4. W przypadku podejrzenia zakażenia u klienta właściciel klubu informuje o zdarzeniu powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną właściwą dla miejsca lokalizacji obiektu, po czym ustala się listę pracowników oraz klientów obecnych w tym samym czasie w otoczeniu klienta, a w dalszej kolejności stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń przez uprawnione organy.

ZAŁĄCZNIK NR 2

PROCEDURA ZACHOWANIA REŻIMU SANITARNEGO NA TERENIE KLUBU

Prace porządkowe wykonywane przez pracowników obsługi :

 

 1. Sale i inne użytkowane pomieszczenia są dokładnie sprzątane i dezynfekowane codziennie w ustalonym wg harmonogramu czasie. Oprócz standardowych czynności personel musi:

w Sali, siłowni i squashu:

 

 1. zmyć podłogę wodą z detergentem,
 2. przetrzeć płynem dezynfekcyjnym wszystkie klamki, włączniki oraz uchwyty przy maszynach na siłowni,
 3. zmyć płynem dezynfekcyjnym parapety
 4. ostatnią czynnością jest zdezynfekowanie podłóg płynem dezynfekcyjnym i przewietrzenie sali,

w szatni, recepcji, korytarzu i klatce schodowej:

 

 1. zmyć podłogę wodą z detergentem,
 2. przetrzeć płynem dezynfekcyjnym wszystkie włączniki, klamki, poręcze i uchwyty, również na zewnątrz wejścia do budynku,
 3. zdezynfekować wszystkie szafki (1x na tydzień),
 4. ostatnią czynnością jest zmycie podłóg płynem dezynfekcyjnym i przewietrzenie recepcji

łazienki i toalety:

 

 1. zmyć podłogę wodą z detergentem,
 2. przetrzeć płynem dezynfekcyjnym wszystkie włączniki, klamki, blaty i inne miejsca, na których osiada kurz,
 3. ławki w saunie umyć i zdezynfekować płynem do dezynfekcji
 4. dokładnie umyć i następnie zdezynfekować wszystkie baterie, zlewy i sedesy,
 5. ostatnią czynnością jest zmycie podłóg płynem dezynfekcyjnym

2. W trakcie zmiany, pracownik obsługi przeciera płynem dezynfekcyjnym wszystkie używane klamki, poręcze, włączniki światła, toalety.

ZAŁĄCZNIK NR 3

 

PROCEDURA ZAOPATRZENIA W PRODUKTY PRZEZ OSOBY Z ZEWNĄTRZ

 

 1. Osoba realizujący dostawę musi mieć ochronę ust i nosa oraz rękawiczki jednorazowe.
 2. Towar jest zostawiany w wyznaczonym miejscu (przy windzie).
 3. Osoba odbierająca towar w maseczce zakrywającej usta i nos oraz w rękawiczkach jednorazowych lub po zdezynfekowaniu rąk.
 4. Odbiór poczty odbywa się poprzez pozostawienie listów, ulotek itp. w wyznaczonym pojemniku na recepcji i pozostaje w kwarantannie 24 godz.
 5. Osoba przynosząca paczki lub inne towary z zewnątrz, pozostawia je przy ladzie recepcyjnej. Pracownik obsługi klienta zaopatrzony w środki ochrony indywidualnej ( maseczka, rękawiczki) przenosi towar w wyznaczone miejsce, w którym towar odbywa 24 godzinną kwarantannę (tektura, papier) lub jeśli to możliwe go dezynfekuje.